Υποβολή προτάσεων για το digi-mobile στην Αττική από 27 Σεπτεμβρίου

Μετά την αναβολή του Φεβρουαρίου, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η υποβολή  των προτάσεων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα digi-mobile για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η δράση digi-mobile αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και “στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες”. Για την υποβολή των αιτήσεων στην Αττική, “κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής της δράσης” μετά τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί το Φεβρουάριο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του digi-mobile έχει πλέον διπλαστεί και ανέρχεται στα 30.150.000 ευρώ.

Η πλήρης ανακοίνωση:

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile
 για τις επιχειρήσεις της Αττικής στις 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής για την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Κατόπιν της υποβολής των προτάσεων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες καθώς και τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής της δράσης. Λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής που παρατηρήθηκε, στόχος ήταν να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στο διάστημα που ακολούθησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προχώρησε στην ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος της δράσης digi-mobile καθώς και σε έλεγχο της σταθερότητας και αντοχής του κατά την ταυτόχρονη υποβολή μεγάλου αριθμού προτάσεων. 
Στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile έχουν υποβληθεί επιτυχώς μέχρι σήμερα περισσότερες από 8.800 αιτήσεις από επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα (πλην της Αττικής), υπερκαλύπτοντας κατά πολύ υψηλό ποσοστό τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες Περιφέρειες (δημόσια χρηματοδότηση). Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθ. 17673/ΨΣ6077 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1450/2.5.2012) η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση digi−mobile αυξήθηκε σε 30.150.000,00€ από 15.000.000,00€ που είχε ορισθεί αρχικά (ΦΕΚ B 2651/9.11.2011).
Όσον αφορά στη συμπλήρωση των αιτήσεων και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επισημαίνονται τα εξής:
Α) Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που συμπληρώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση αναφέρονται στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 01.01.2011-31.12.2011) σύμφωνα και με τον Οδηγό Υποβολής της δράσης (ενότητα 8.3, σσ. 21-22).
Β) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/86 πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της Επιχείρησης, πρωτότυπες και επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Η ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων δεν δύναται να είναι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής πρότασης.
H συμπλήρωση των επενδυτικών σχεδίων υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr ενώ στον ίδιο ηλεκτρονικό τόπο, καθώς και στον ηλεκτρονικό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» http://www.digitalplan.gov.gr βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης.
Η δράση digi-mobile αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 30.150.000,00 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.