Προδημοσίευση από την εισαγωγή της επιμελήτριας στον κατάλογο της έκθεσης MEDITATIONS ON eBOOK

(κλικ για μεγέθυνση)

Ο “Ηλεκτρονικός Αναγνώστης” προδημοσιεύει σήμερα εκτενές απόσπασμα από την εισαγωγή της Μίνας Α. Καραγιάννη στον κατάλογο της έκθεσης MEDITATIONS_ON_eBOOK, της πρώτης έκθεσης έργων τέχνης για τα e-books στην Ελλάδα. Η Μίνα Καραγιάννη, επιμελήτρια της έκθεσης, εξηγεί πώς ξεκίνησε η ιδέα για ένα τέτοιο εικαστικό γεγονός και πάνω σε ποια ερωτήματα και προβληματισμούς καλούνται να “στοχαστούν” οι 23 καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Η έκθεση έχει εγκαίνια σε μία βδομάδα από σήμερα, την Πέμπτη, 2 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” (λεπτομέρειες για την έκθεση και το χώρο εδώ, event στο Facebook).

*****

Meditations on eBook

Πάντα φανταζόμουν ότι ο Παράδεισος θα ήταν ένα είδος βιβλιοθήκης
Jorge Louis Borge

Ένα από τα κοινά σημεία που έχουμε, όσοι συμμετέχουμε σε αυτήν την έκθεση, εί­ναι ότι γνω­­ρι­στήκαμε ως μέλη ενός δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου. Χωρίς αυτό να είναι κα­θο­ριστικό, είναι μάλλον εν­δεικτικό της εποχής και μιας νέας αντίληψης ως προς την καθημερινή χρήση της Τεχνολογίας. Μιας εποχής στην οποία ό­­λοι εκθέτουμε τμή­ματα του εαυτού μας στο βωμό μιας κατευθυνόμενης ανάγκης για εικονική φιλία και συντροφικότητα, με την οποία εκόντες-άκοντες συμπορευόμαστε. Ανάγκη (;) για κοι­νω­νι­­κο­ποί­η­ση μέσω μιας καθημερινής δοκιμασίας στις αρχές, στις αντιλήψεις και στο ήθος ε­αυτών και αλλήλων.

Κατά τη γέν­νη­ση της ιδέας της έκθεσης, αλλά και κατά την προετοιμασία της, μοι­ρα­στή­καμε την ίδια αγωνία. Να σταθούμε κριτικά α­πέναντι στις ε­ξε­λίξεις της τε­χνο­λο­γίας και να τις με­λε­τή­σουμε. Οι ξεχω­ρι­στές αναζητήσεις και προ­σεγγίσεις κα­θε­νός από εμάς είχαν ως αποτέλεσμα τη δη­μι­ουρ­γία έργων τέχνης που θα δη­μι­ουρ­γή­σουν ερωτήματα και θα δείξουν δρόμους προς τις α­πα­­ντή­σεις.

Από την αρχή είχαμε να διαπραγματευθούμε με ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Ένα φαι­­νό­με­νο-αποτέλεσμα των αναζητήσεων του σημερινού ανθρώπου και της γοργής εξέ­λι­ξης της Τε­χνο­λο­γίας, τα οποία οδήγησαν – ε­δώ και λίγα χρόνια – στη δυνατότητα ανά­γνω­σης ψη­φιακών βιβλίων (eBooks) μέσω ψηφιακών α­να­­­­γνωστών (e-readers). Στα ράφια, δίπλα στα έντυπα βι­­βλία, συνυπάρχει συχνά μια συ­σκευή που μπορεί να α­πο­­­­­θη­κεύ­σει μια ολάκερη βι­βλιο­θή­κη. Πολλοί είπαν ότι ήλθε το «τέλος της ανάγνωσης», έτσι όπως α­­­κούστηκε και για το «τέλος της ιστορίας» πριν χρόνια…

[…]

Στις διεθνείς αγορές, σημαντικές εταιρίες (Amazon, Adobe, Sony, Barnes&Noble κλπ.) επενδύουν στο ψη­φι­ακό μέλλον του βιβλίου. Στη χώρα μας, συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες συ­ζη­τούν, ανι­χνεύ­ουν το νέο τοπίο και κα­τα­τείνουν να κατα­νοή­σουν την ανάγκη να συ­μπο­ρευ­θούν, να στηρίξουν ή να ασκήσουν κρι­τική στο νέο μέσο.

[…]

Το eΒook, λένε οι υποστηρικτές του, δεν έρχεται να καταργήσει τα βιβλία, όπως τα ξέ­ρου­με μέ­­χρι σήμερα. Έρχεται να τροποποιήσει, καταλυτικά, τους όρους και τη δια­δι­κα­σία της α­νά­γνω­­σης. Το eΒo­ok εί­ναι ζήτημα επιλογής. Από την άλλη, δεν παύει να εί­ναι ένα μέσο που έρ­­χε­­ται να κλονίσει μια παράδοση αιώνων και, όπως κάθε νεω­τε­ρισμός, δημι­ουρ­­­γεί γόνιμα πεδία δια­­­­πραγμάτευσης.

Τα ερωτήματα που καλείται να ψαύσει διακριτικά τούτη η έκθεση είναι, ενδεικτικά:

  • Από ποια ύλη θα είναι φτιαγμένο το βιβλίο της επόμενης γενιάς;
  • Τι θ’ απογίνουν οι περίτεχνες γραμματοσειρές που ζωντανεύουν ανάλογα με τη φαντασία του συγ­γρα­φέα και του αναγνώστη;
  • Ο τρόπος γραφής θα επηρεαστεί – κι αν ναι, πόσο – από τη διάδοση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου;
  • Αν ο τελικός στόχος είναι η Ανάγνωση, πόση σημασία πρέπει να έχει το μέσο, το εργαλείο της;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, αυτή η διεργασία, η ζύμωση, ο νεωτερισμός, αλλά και οι προ­ο­πτικές που αναδεικνύονται, γέν­­­νησαν την ιδέα της έκ­θε­σης. Δημιουργοί συναντήθηκαν και διαλογίστηκαν στο θέμα, ανοίγοντας το δρόμο σε μια «χρονική» διαδρομή από τον καιρό της προ­για­γιάς μας, εκεί δίπλα στο πα­ραγώνι, ί­σαμε την ε­ποχή του eΒook.

Δημιουργοί με παρουσία στη χώρα μας, αλλά και εκτός αυτής, μας κα­λούν μέσα από την έκθεση να στοχαστούμε. Οι στοχασμοί μας κινούνται πα­ράλληλα με τις σκέψεις του Steiner, όπως τις αποτύπωσε στο «Η σιωπή των βιβλίων».

Δεν ξέρω αν το «θεατό είναι παγίδα», όπως υποστηρίζει ο Φουκό, αλλά στη συγκεκριμένη έκθεση συνεργαστήκαμε για να μην είναι.

[…]

Μίνα Α. Καραγιάννη, Β.Α., Μ.Α.