Ενιαία τιμή και για το ηλεκτρονικό βιβλίο – ψηφίστηκε η διάταξη στη Βουλή

Με διάταξη που τροποποιεί το “νόμο Βενιζέλου” του 1997 επεκτάθηκε η ενιαία τιμή του βιβλίου και στο ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book). Ως τώρα η ενιαία τιμή ίσχυε για τα τυπωμένα βιβλία και για “τα cd-rom που αναπαράγουν ακριβώς το περιεχόμενο βιβλίων”.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 46 παράγραφος 15 του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010) ορίζεται πια ότι:

Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3α του άρθρου 1 [περί ενιαίας τιμής του βιβλίου] του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)

Με την ενιαία τιμή, το ηλεκτρονικό βιβλίο δε θα μπορεί για δύο χρόνια μετά την έκδοσή του να πωλείται με έκπτωση μεγαλύτερη από 10% από την τιμή καταλόγου. Η τιμή πάντως του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι ανεξάρτητη από το τυπωμένο.

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: ΥΠ.ΠΟ